Home » Specialist in elektrisch varen » Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

1. Mkwadraat B.V, handelend onder de handelsnaam Damoto, (hierna: Damoto) geeft standaard 1 jaar garantie op geleverde producten.
2. Als ingangsdatum van de garantietermijn geldt de factuurdatum van de aankoop.
3. Garantievoorwaarden
3.1 De garantie is alleen van toepassing wanneer het product conform de montagehandleiding is gemonteerd en op de juiste wijze onderhouden. Een en ander is ter beoordeling van Damoto.
3.2 De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking en het technisch functioneren van het product en niet op eventuele gevolgschade.
3.3 Damoto is productverantwoordelijk en daarom niet verplicht om op locatie de installatie te komen beoordelen.
4. De garantie geeft uitsluitend recht op kosteloze vervanging van een defect product of reparatie na beoordeling door Damoto. Gevolgschade of andersoortige kosten zijn niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.
5. Indien Damoto op basis van deze garantie een reparatie of vervanging van een product heeft verricht, zal de originele garantieperiode voor het betreffende product van toepassing blijven en niet worden verlengd.
6. Indien een klacht wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet te wijten is aan het product, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.
7. Uitsluitingen van garantie:
– Ontbreken van een originele factuur of aankoopbewijs.
– Niet verwerken en/of onderhouden volgens de montagehandleiding/voorschriften.
– Extreme vervuiling in of van het product door externe invloeden, zoals o.a. zand, stof, water, modder en/of ernstige zoutinwerking in de kustomgeving.
– Demontage en/of reparatie van het product door derden.
– Beschadigingen aan oppervlaktebehandeling als gevolg van onzorgvuldig handelen.
– Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten de verantwoordelijkheid van Damoto.
– Schade ontstaan door gebruik van andere dan door Damoto meegeleverde of geadviseerde onderdelen.
– Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
– Normale slijtage door (veel en/of langdurig) gebruik.
– Natuurrampen, oorlogssituaties, blikseminslag en extreme weersinvloeden.
– Alle andere oorzaken die logischerwijs niet aan Damoto kunnen worden toegerekend.
8. Voor consumenten geldt dat de afhandeling van de garantie via de partij verloopt waar het product is aangeschaft. Op vertoon van het aankoopbewijs dient de klacht uiterlijk binnen 14 werkdagen, nadat de klacht is vastgesteld te worden gemeld. Overige reclameringen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Damoto.
9. Indien op het moment van reparatie of vervanging het product niet langer in productie is of niet meer in dezelfde uitvoering beschikbaar is, heeft Damoto het recht het te repareren of te vervangen door een soortgelijk product.
10. Hiermee komen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de van toepassing zijnde voorwaarden te vervallen.
11. Voor overige zaken zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Januari 2021

Moving Forward